Zbirke

Zbirka heraldike i sfragistike

U Zbirci heraldike i sfragistike se prikupljaju, čuvaju, obrađuju i prezentiraju grbovi, pečati, medalje i plakete od srednjega vijeka do 21. stoljeća kojima možemo pratiti promjene vlasti na otoku i u gradu Cresu, kao i plemićke obitelji sa Cresa.